[JX] [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  399
  Thanks
  303
  Thanked 133 Times in 41 Posts

  [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Do Server linux mình đang chơi cứ 1 tiếng nó tạo boss 1 lần săn boss mỏi tay cũng ứ hết mà chạy đi chạy lại nhiều ngồi trên yên ngựa đến nỗi trĩ nên sợ viết cái script tự tìm tọa độ boss tại các địa điểm đã được add.
  Chức năng thì các thím add vào 1 cái item nào đó nhé hoặc như mình hiện tại là đang add vào cái thẻ tân thủ.
  Script này nó tự tìm boss theo tên của boss tại cái bản đồ mà boss xuất hiện.
  Vừa viết xong test được 30 phút em share luôn. Chúc các bác Hiếp Boss vui vẻ

  Code:
  tbMapGoldBoss = {
  {"Cæ B¸ch","Phï Dung ®éng",202,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"HuyÒn Gi¸c §¹i S­","Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"Thanh khª ®éng",198,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"§­êng Phi YÕn", "Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Lam Y Y","Vò L¨ng ®éng",199,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Hµ Linh Phiªu", "Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Yªn HiÓu Tr¸i", "Sa M¹c s¬n ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"M¹nh Th­¬ng L­¬ng","Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"Sa M¹c s¬n ®éng 2",226,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Gia LuËt TÞ Ly", "L­ìng Thñy ®éng",181,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"§¹o Thanh Ch©n Nh©n","Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"M¹c Cao QuËt",340,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"TuyÒn C¬ Tö", "T©y S¬n ®¶o",342,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"V­¬ng T¸","Vò L¨ng ®éng",199,"Phï Dung ®éng",202,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"HuyÒn Nan §¹i S­","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"§­êng BÊt NhiÔm", "Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"B¹ch Doanh Doanh", "Thanh khª ®éng",198,"Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Thanh TuyÖt S­ Th¸i", "T©y S¬n ®¶o",342,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Chung Linh Tó", "Phi Thiªn ®éng",204,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Hµ Nh©n Ng·", "Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"L­ìng Thñy ®éng",181,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"§oan Méc DuÖ", "Phong L¨ng ®é",336,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Tõ §¹i Nh¹c", "M¹c B¾c Th¶o Nguyªn",341,"Vò L¨ng ®éng",199,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Thanh Liªn Tö","Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"Sa M¹c s¬n ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Thanh TuyÖt S­ Th¸i","Sa M¹c s¬n ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {"Hµn Ngu Dèt","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  }
  
  function findgoldboss(f_bossx,f_bossy)
  	if (not f_bossx) then
  		f_bossx1 = 1;
  		f_bossy1 = 12;
  	else
  		f_bossx1 = f_bossx;
  		f_bossy1 = f_bossy;
  	end
  	
  	if (f_bossy1 - f_bossx1 > 11) then
  		f_bossy1 = f_bossx1 + 11;
  	end
  	
  	local n_count = getn(tbMapGoldBoss);
  	local tab_Content = {}
  	for i = f_bossx1, f_bossy1 do
  		tinsert(tab_Content, tbMapGoldBoss[i][1].."/#findgoldboss_Step2( "..i..")");
  	end
  	if (f_bossx1 ~= 1) then
  		tinsert(tab_Content, "Trang tr­íc/#findgoldboss( 1,"..(f_bossx1-1)..")");
  	end
  	
  	if (f_bossy1 < n_count) then
  		tinsert(tab_Content, "Trang sau/#findgoldboss( "..(f_bossy1+1)..","..n_count..")");
  	end
  	tinsert(tab_Content, "Tho¸t./no");
  	Say(NpcName, getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function findgoldboss_Step2(nId)
  	local tb = {}
  	for i=2,getn(tbMapGoldBoss[nId]),2 do --B­íc nhÈy 2 tøc lµ i=2,4,6,8,10
  	local npcidxtab = GetMapNpcWithName(tbMapGoldBoss[nId][i+1], tbMapGoldBoss[nId][1])
  		if npcidxtab == nil then
  				nNPCCount = 0
  		else
  			nNPCCount = getn(npcidxtab);
  		end
  		for j = 1, nNPCCount do 
  			x, y, subworld = GetNpcPos(npcidxtab[j]); 
  			m,n,k = floor(x/32),floor(y/32),SubWorldIdx2ID(subworld)
  			--tinsert(tbOpt, {tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]",bbbbb, {m,n,k}})
  			tinsert(tb,tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]/#findgoldboss_Step3("..m..","..n..","..k..")")
  		end
  	end
  	strTittle = "T×m thÊy cao thñ vâ l©m "..tbMapGoldBoss[nId][1].." t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y."
  	--tinsert(tbOpt, {"tho¸t ",Quit})
  	tinsert(tb,"Quay l¹i./#findgoldboss(1,12)")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	--CreateNewSayEx(strTittle, tbOpt)
  	Say(strTittle,getn(tb),tb)
  end
  function findgoldboss_Step3(nX,nY,Map)
  	NewWorld(Map,nX,nY) --
  	SetFightState(1)
  end
  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]

 2. The Following 12 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  Anh2SiTinh (11-09-15), bil4i3n (11-09-15), dichduon (03-03-16), dungtnut (10-11-15), gia_muvn (11-09-15), hitomaru2512 (22-04-16), Linh_JX (10-09-15), MrHarryPotter (03-10-15), nguyennhuloi (24-03-16), nhaodzo (10-09-15), vipbk (10-09-15), vuduymanh (11-09-15)

 3. #2
  Thành Viên vuduymanh's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Đang ở
  Lâm An
  Bài viết
  898
  Thanks
  425
  Thanked 389 Times in 219 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  bác f-fantasy ơi hôm nay em mới dùng cái này thì nó báo lỗi các dòng em -- các dòng đó thì dòng khác lại bị cứ thế em -- thế là hết cả cái hàm luôn hi anh chỉ em dc ko

  hay bác có hảo tâm share cho em xin cái sever của bác dc ko để em đõ bị lỗi nhiều thứ
  yahoo em là

  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]
  facebook.com/vuduymanhhp
  mong anh giúp
  Lần sửa cuối bởi vuduymanh, ngày 07-10-15 lúc 07:42 PM.
  Nhận làm spr jx ,hiệu ứng , danh hiệu , Facebook/vuduymanhhp

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2009
  Bài viết
  46
  Thanks
  14
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  bác ơi cho e hỏi, lúc khai báo ý, thì khai báo ntn, vì e thấy bác để tận 3 cái function
  Khách viếng thăm hãy cùng [DN]Never xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên dongmau's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Đang ở
  Việt Nam
  Bài viết
  267
  Thanks
  99
  Thanked 52 Times in 46 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Do Server linux mình đang chơi cứ 1 tiếng nó tạo boss 1 lần săn boss mỏi tay cũng ứ hết mà chạy đi chạy lại nhiều ngồi trên yên ngựa đến nỗi trĩ nên sợ viết cái script tự tìm tọa độ boss tại các địa điểm đã được add.
  Chức năng thì các thím add vào 1 cái item nào đó nhé hoặc như mình hiện tại là đang add vào cái thẻ tân thủ.
  Script này nó tự tìm boss theo tên của boss tại cái bản đồ mà boss xuất hiện.
  Vừa viết xong test được 30 phút em share luôn. Chúc các bác Hiếp Boss vui vẻ
  Thớt ơi em không biết làm sao chạy hàm này, thớt có lòng tốt cho em file script lệnh bài hỗ trợ để em học hỏi với không ạ
  https://www.facebook.com/bloodheronth

 6. #5
  Thành Viên dongmau's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Đang ở
  Việt Nam
  Bài viết
  267
  Thanks
  99
  Thanked 52 Times in 46 Posts

  Icon11 Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  upppppppppppppppppppppppppppppppppp
  Bạn nào xài được cái này chỉ cho newbie với ạ .
  Thank pro nào đi qua !
  https://www.facebook.com/bloodheronth

 7. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  99
  Thanks
  92
  Thanked 64 Times in 14 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  bác máu thế, săn cả rương event, chỉ cách add bằng hình ảnh đi thớt. em chưa biết add thế nào cả
  Khách viếng thăm hãy cùng alopay xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #7
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  43
  Thanks
  18
  Thanked 22 Times in 8 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  fix lại code cho anh em xài
  PHP Code:
  Include("\\script\\global\\findboss.lua")
  function 
  TimBoss()
      
  findgoldboss(1,12)
  end 
  PHP Code:
  IncludeLib("SETTING")
  Include(
  "\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include(
  "\\script\\activitysys\\functionlib.lua")

  tbMapGoldBoss = {
  {
  "Cæ B¸ch","Phï Dung ®éng",202,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Gi¸c §¹i S­","Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"Thanh khª ®éng",198,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng Phi YÕn""Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Lam Y Y","Vò L¨ng ®éng",199,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Linh Phiªu""Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Yªn HiÓu Tr¸i""Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "M¹nh Th­¬ng L­¬ng","Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"Sa M¹c s¬n  ®éng 2",226,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Gia LuËt TÞ Ly""L­ìng Thñy ®éng",181,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§¹o Thanh Ch©n Nh©n","Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"M¹c Cao QuËt",340,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "TuyÒn C¬ Tö""T©y S¬n ®¶o",342,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "V­¬ng T¸","Vò L¨ng ®éng",199,"Phï Dung ®éng",202,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Nan §¹i S­","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng BÊt NhiÔm""Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "B¹ch Doanh Doanh""Thanh khª ®éng",198,"Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i""T©y S¬n ®¶o",342,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Chung Linh Tó""Phi Thiªn ®éng",204,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Nh©n Ng·""Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"L­ìng Thñy ®éng",181,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§oan Méc DuÖ""Phong L¨ng ®é",336,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Tõ §¹i Nh¹c""M¹c B¾c Th¶o Nguyªn",341,"Vò L¨ng ®éng",199,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh Liªn Tö","Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i","Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµn Ngu Dèt","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  }

  function 
  findgoldboss(f_bossx,f_bossy)
      if (
  not f_bossxthen
          f_bossx1 
  1;
          
  f_bossy1 12;
      else
          
  f_bossx1 f_bossx;
          
  f_bossy1 f_bossy;
      
  end
      
      
  if (f_bossy1 f_bossx1 11then
          f_bossy1 
  f_bossx1 11;
      
  end
      
      local n_count 
  getn(tbMapGoldBoss);
      
  local tab_Content = {}
      for 
  f_bossx1f_bossy1 do
          
  tinsert(tab_Content, {tbMapGoldBoss[i][1], findgoldboss_Step2, {i}});
      
  end
      tinsert
  (tab_Content, {"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx("T×m kiÕm Boss §¹i Hoµng Kim"tab_Content);
  --    
  Say(NpcNamegetn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function findgoldboss_Step2(nId)
      
  local tb = {};
      for 
  i=2,getn(tbMapGoldBoss[nId]),do
          
  local npcidxtab GetMapNpcWithName(tbMapGoldBoss[nId][i+1], tbMapGoldBoss[nId][1]);
          if 
  npcidxtab == nil then
                  nNPCCount 
  0;
          else
              
  nNPCCount getn(npcidxtab);
          
  end;
          for 
  1nNPCCount do 
              
  xysubworld GetNpcPos(npcidxtab[j]); 
              
  m,n,floor(x/32),floor(y/32),SubWorldIdx2ID(subworld);
              
  tinsert(tb,{tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]",findgoldboss_Step3,{m.."-"..n.."-"..k}});
          
  end;
      
  end;
      
  strTittle "T×m thÊy cao thñ vâ l©m "..tbMapGoldBoss[nId][1].." t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y:";
      
  tinsert(tb,{"Quay l¹i.",findgoldboss});
      
  tinsert(tb,{"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx(strTittletb);
  --    
  Say(strTittle,getn(tb),tb)
  end
  function findgoldboss_Step3(nStr)
      
  local szICode lib:Split(nStr"-");
  --    
  Msg2Player(szICode[3].."-"..floor(szICode[1]/8) .."-"..floor(szICode[2]/16))
      
  local Map szICode[3]
      
  local xPos tonumber(floor(szICode[1]))
      
  local yPos tonumber(floor(szICode[2]))
      
  NewWorld(Map,xPos,yPos
  --    
  SetFightState(1)
  end

  function OnCancel()
  end 
  Khách viếng thăm hãy cùng dungtnut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. The Following 11 Users Say Thank You to dungtnut For This Useful Post:

  dichduon (03-03-16), dongmau (03-05-16), f-fantasy (13-05-16), hitomaru2512 (22-04-16), huypronet (14-11-15), Kethanglang (18-03-16), minhkhanh109 (15-11-15), nguyennhuloi (11-04-16), nhietdoipro (11-11-15), sky.light9530 (10-03-17), tului (11-11-15)

 10. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  324
  Thanks
  339
  Thanked 57 Times in 41 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dungtnut [Only registered and activated users can see links. ]
  fix lại code cho anh em xài
  Đã test => Done. Thks bạn nhé
  Khách viếng thăm hãy cùng tului xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #9
  Thành Viên GameZone minhkhanh109's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Bài viết
  302
  Thanks
  340
  Thanked 54 Times in 48 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dungtnut [Only registered and activated users can see links. ]
  fix lại code cho anh em xài
  cài này bỏ vào đâu, pro có thể hướng dẫn kĩ 1 tý với, vd: em muốn thêm vào thần hành phù thì làm như thế nào
  xin cảm ơn
  Lần sửa cuối bởi minhkhanh109, ngày 15-11-15 lúc 03:20 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng minhkhanh109 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. #10
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  43
  Thanks
  18
  Thanked 22 Times in 8 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi minhkhanh109 [Only registered and activated users can see links. ]
  cài này bỏ vào đâu, pro có thể hướng dẫn kĩ 1 tý với, vd: em muốn thêm vào thần hành phù thì làm như thế nào
  xin cảm ơn
  Mình đã hướng dẫn cách add vào các item khác rồi mà
  Khách viếng thăm hãy cùng dungtnut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai có script chuyển phái linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-07-15, 02:12 PM
 2. [JX] Ai có script Chuyển phái Linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-05-15, 10:11 AM
 3. [JX] Xin Giúp Đỡ Về Script Jx Linux Chuyển Sinh Không Resat Level
  Bởi bthhhz trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-15, 05:17 PM
 4. [KT] Xin script gọi boss hỏa kỳ lân như vng?
  Bởi VNGameZoneVN trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 29
  Bài viết cuối: 29-06-12, 04:19 PM
 5. [KT] Script gọi boss bằng câu hồn ngọc cao
  Bởi ICarus trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 02-02-12, 10:47 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:53 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.