[JX] Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux - Trang 2
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24
 1. #11
  Thành Viên Tâm Huyết
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  952
  Thanks
  334
  Thanked 583 Times in 248 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Trích dẫn Gửi bởi beongo26 [Only registered and activated users can see links. ]
  chỉ mình làm luôn cái báo danh với tới thang báo danh sơ cấp nó bao là chiến trường cc yêu cầu qua sơ cấp mà k biết thằng báo danh này chỉnh làm sao
  cảm ơn nhìu
  chỉnh ở battlejoin.lua trong thư mục scripts/battles nhé. tìm các dòng subworld= oldworld j j đó xóa hết đi là ok
  Khách viếng thăm hãy cùng nhaodzo xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #12
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  30
  Thanks
  5
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Trích dẫn Gửi bởi nhaodzo [Only registered and activated users can see links. ]
  chỉnh ở battlejoin.lua trong thư mục scripts/battles nhé. tìm các dòng subworld= oldworld j j đó xóa hết đi là ok
  bạn hướng dẫn kĩ hơn được không. mình xem trong file battlejoin.lua chỉ có dòng SubWorld = nOldSubWorld với mấy cái dòng nOldSubWorld = SubWorld thôi.mình thử xóa đi bấm vào thằng chiêu binh chả thấy gì nữa
  Khách viếng thăm hãy cùng cutung91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #13
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  424
  Thanks
  30
  Thanked 175 Times in 77 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Bạn viết thêm 1 hàm lấy mapid thằng npc đăng ký, rồi đưa map id đó nó vào cái hàm SubWorldID2Idx(mapid). Nó sẽ thay đổi SubWorldIdx của map đó phù hợp với cái mission mà bạn đã chạy các task. Nhớ không lầm thì battejoin.lua SubWorldID2Idx(325); nó chỉ lấy idx của map 325 thôi. Chỉ cần thay lại map id là được
  Khách viếng thăm hãy cùng hoivegame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #14
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  30
  Thanks
  5
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Mình không hiểu lắm.hay bạn gửi cho mình file battlejoin.lua của bạn đi
  Khách viếng thăm hãy cùng cutung91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #15
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  424
  Thanks
  30
  Thanked 175 Times in 77 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Code:
  --coding by romandou 2004-12-22
  --Õ½Ò۵ı¨ÃûµãNpc¶Ô»°½Å±¾
  
  IncludeLib("BATTLE")
  Include("\\script\\battles\\battlehead.lua")
  Include("\\script\\battles\\battleinfo.lua")
  
  Include("\\script\\battles\\vngbattlesign.lua")
  
  
  function main()
  	local nWorld, _, _ = GetWorldPos()
  	local nOldSubWorld = SubWorld
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  	bt_setnormaltask2type()
  	if (BT_GetGameData(GAME_BATTLEID) == 0 ) then
  	Say("ChiÕn tr­êng ch­a më. H·y vÒ tËp luyÖn tiÕp ®i.",0)
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return
  	end
  
  -------------------------------------------------------------------	
  --ÅжÏÍæ¼ÒµÈ¼¶Ó뱨ÃûµãµÈ¼¶ÊÇ·ñÏàÊʺÏ
  	wid = SubWorldIdx2ID(SubWorld);
  	local pl_level = GetLevel() --Íæ¼ÒµÈ¼¶
  	local bt_level = 0;	-- µ±Ç°µØͼËùÊôµÄÕ½Ò۵ȼ¶
  	
  	if (pl_level < 40 ) then
  		Say("Tham gia ®¹i chiÕn cÇn tèi thiÓu cÊp 40, h·y vÒ rÌn luyÖn thªm ®i!",2, "Tèt th«i/bt_oncancel", "Ta muèn t×m hiÓu vÒ chiÕn tr­êng tèng kim/bt_onbattleinfo");--£¿£¿¡°ÄãµÄµÈ¼¶Ð¡ÓÚ40¼¶»òÕßûÓдø×ãÒøÁ½¡£¡±
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return 
  	elseif (pl_level < 80) then
  		bt_level = 1
  	elseif (pl_level < 120) then
  		bt_level = 2
  	else
  		bt_level = 3
  	end;
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  	if (tbGAME_SIGNMAP[bt_level] ~= wid) then
  		 local maplevel = bt_map2battlelevel(wid)
  		 if ( maplevel == 0) then
  		 	print("µ±Ç°Ëνð´óÕ½±¨ÃûµãµØͼIDÓÐÎÊÌ⣬ÇëÔËÓª²¿Ãżì²é£¡");
  		 	SubWorld = nOldSubWorld
  		 	return 	
  		 end
  		 Say("N¬i nµy lµ "..szGAME_GAMELEVEL[maplevel]..",tr­íc m¾t ng­¬i chØ cã thÓ ®i "..szGAME_GAMELEVEL[bt_level].." ghi danh!", 0)--£¿£¿Ã»Óзֵȼ¶µÄÌáʾÐÅÏ¢		 
  		 SubWorld = nOldSubWorld
  		 return
  	end
  
  -------------------------------------------------------------------	
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  	battlemap = SubWorldID2Idx(BT_GetGameData(GAME_MAPID));
  	if (battlemap < 0) then
  		Say("Tr­íc m¾t ®ang x¶y ra vÊn ®Ò kh«ng thÓ tham gia tèng kim ®¹i chiÕn.", 0 )
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return
  	end
  
  	tempSubWorld = SubWorld;
  	SubWorld = battlemap
  	state = GetMissionV(MS_STATE);
  	if (state == 0) then
  		Say("Tèng kim ®¹i chiÕn ch­a b¾t ®Çu h·y quay trë l¹i sau.", 0 )
  		SubWorld = tempSubWorld;		
  		return
  	elseif (state == 3) then
  		Say("tèng kim ®¹i chiÕn ®· kÕt thóc h·y quay trë l¹i sau.", 0)
  		SubWorld = tempSubWorld;
  		return
  	else
  		battlename = BT_GetBattleName();
  	end;
  	SubWorld = tempSubWorld;
  	
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  if (BT_GetGameData(GAME_BATTLEID) ~= BT_GetData(PL_BATTLEID) or BT_GetGameData(GAME_BATTLESERIES) ~= BT_GetData(PL_BATTLESERIES)) then
  	if (state ~= 1 and state ~= 2 ) then
  		Say("tèng kim ®¹i chiÕn ®· kÕt thóc h·y quay trë l¹i sau.", 0)
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return 
  	end
  
  	if (bt_ncamp == 1) then
  		Say("["..battlename.."]chiÕn dÞch b¾t ®Çu, mäi ng­êi ®Òu lµ ®¹i tèng con d©n , tôc ng÷ v©n # thiªn h¹ h­ng vong # thÊt phu h÷u tr¸ch , h«m nay ng­êi Kim x©m ta n­íc s«ng th­¬ng nhµ ta ng­êi , quèc gia nguy nan chi tÕ , chÝnh lµ ta ng­¬i ®¸p ®Òn quèc gia lóc , chØ cÇn bän ng­¬i cÊp ë 40 cÊp trë lªn , n÷a giao n¹p qu©n t­ ng©n l­îng , liÒn cã thÓ b¸o l¹i hiÖu quèc gia , gia nhËp chóng ta ®i!", 2, "Ta tham gia(§iÓm tÝch lòy sÏ trë vÒ ban ®Çu)./bt_joinsong", "§îi ta mét chót./bt_oncancel");
  	else
  		Say("["..battlename.."]chiÕn dÞch b¾t ®Çu, kim quèc ®Ých c¸c dòng sÜ , muèn ta ®¹i kim nhÊt thèng thiªn h¹ ®Ých nghiÖp lín chØ nhËt kh¶ ®·i , phÝa tr­íc l¹i gÆp tèng n­íc nam rÊt ng¨n trë , b©y giê ®¹i kim cÇn c¸c ng­¬i tíi tiªu diÖt ngoan cè trë lùc hoµn thµnh nghiÖp lín , chØ cÇn bän ng­¬i cÊp ë 40 cÊp trë lªn , n÷a giao n¹p qu©n t­ ng©n l­îng , liÒn cã thÓ b¸o l¹i hiÖu quèc gia , gia nhËp chóng ta ®i!", 2, "Ta tham gia(§iÓm tÝch lòy sÏ trë vÒ ban ®Çu)./bt_joinjin", "§îi ta mét chót./bt_oncancel");
  	end
  	SubWorld = nOldSubWorld
  	return	
  end;
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  --if (BT_GetData(PL_BATTLECAMP) ~= bt_ncamp) then
  if (BT_GetGameData(GAME_KEY) == BT_GetData(PL_KEYNUMBER) and BT_GetData(PL_BATTLECAMP) ~= bt_ncamp) then
  	if (bt_ncamp == 1) then
  		Say("xem ng­¬i ch­¬ng ®Çu m¾t chuét , nhÊt ®Þnh lµ kim quèc gian tÕ . ng­êi ®©u , mau ®em h¾n b¾t l¹i",0)
  		Msg2Player("Ng­¬i ®· tham gia phe kim, h·y tíi kim binh chiªu mé qu©n ®Ó vµo chiÕn tr­êng!")
  	else
  		Say("xem ng­¬i ch­¬ng ®Çu m¾t chuét , nhÊt ®Þnh lµ tèng quèc gian tÕ . ng­êi ®©u , mau ®em h¾n b¾t l¹i",0)
  		Msg2Player("Ng­¬i ®· tham gia phe kim, h·y tíi tèng binh chiªu mé qu©n ®Ó vµo chiÕn tr­êng!")	
  	end;
  	SubWorld = nOldSubWorld
  	return 
  end
  
  ----------------------------------------------------------------------
  --Õýʽ±¨ÃûʱµÄÌõ¼þÊÇ£¬
  --1¡¢ÒѾ­±¨Á˱¾´ÎµÄÕ½ÒÛ
  --2¡¢ÒѾ­ÊDZ¾·½Õ½ÒÛµÄÕóÓªÁË
  --3¡¢Óë±¾´ÎÕ½¾ÖµÄÕ½¾ÖµÈ¼¶Ïà·ûÁË
  
  --Õýʽ¿ÉÒÔ±¨ÃûÁË
  
  	--Storm ¼Óng­êiÌôÕ½
  	say_index = 1
  	storm_ask2start(1)
  end;
  
  --Õý³£µÄËνð´óÕ½¶Ô»°
  function storm_goon_start()
  	local nWorld,_,_ = GetWorldPos();
  	local nOldSubWorld = SubWorld
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  	say_index = 1
  	local mem_song, mem_jin = bt_checkmemcount_balance()
  	if (mem_song == nil or mem_jin == nil) then
  		return
  	end
  	
  	local tb_words = {
  		"Tèng kim ®¹i chiÕn ®· b¾t ®Çu, ng­¬i muèn tiÕn vµo sao?",
  		"Hoan nghªnh ng­¬i ®· tham gia chiÕn dÞch trë thµnh dòng tèng quèc dòng sü, ng­¬i muèn vµo chiÕn tr­êng ah?",
  		"Hoan nghªnh ng­¬i ®· tham gia chiÕn dÞch trë thµnh dòng kim quèc dòng sü, ng­¬i muèn vµo chiÕn tr­êng ah?"
  	}
  	local szMsg = tb_words[say_index].."<enter><enter> tr­íc m¾t <color=yellow> nh©n sè phe tèng lµ "..mem_song.."ng­êi <enter>   <color=yellow>nh©n sè phe kim lµ "..mem_jin.." ng­êi."
  	Say(szMsg, 2, "Xin cho ta gia nhËp./bt_enterbattle", "§îi ta mét chót./bt_oncancel");
  	if (bt_getgn_awardtimes() ~= 1) then
  		Msg2Player("Tèng kim ®¹i chiÕn hiÖn ®ang trong sù kiÖn <color=yellow>Cuèi TuÇn <color> phÇn th­ëng sÏ ®­îc nhËn gÊp ®«i,h·y mau b¸o danh")
  	end
  	SubWorld = nOldSubWorld
  end
  
  function bt_enterbattle()
  	local nWorld,_,_ = GetWorldPos();
  	local nOldSubWorld = SubWorld
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)
  	local nWeekDay = tonumber(GetLocalDate("%w"))
  	
  	if nWeekDay == 2 or nWeekDay == 4 or nWeekDay == 6 then
  		local nHour = tonumber(GetLocalDate("%H%M"))
  		if( nHour >= 2045 and nHour < 2300)then
  			local nNpcIndex = GetLastDiagNpc()
  			local szNpcName = GetNpcName(nNpcIndex)
  			local szTong = GetTong()
  			if szTong ~= nil and szTong ~= "" then
  				if 2 == bt_ncamp then
  					if GetCityOwner(4) ~= szTong and GetCityOwner(7) == szTong then--4ÊÇã꾩£¬7ÊÇÁÙ°², 2Êǽð·½
  						Msg2Player("Bang héi chiÕm thµnh L©m An chØ cã thÓ ghi danh phe tèng!")
  						SubWorld = nOldSubWorld
  						return
  					end
  				elseif 1 == bt_ncamp then
  					if GetCityOwner(4) == szTong and GetCityOwner(7) ~= szTong then--4ÊÇã꾩£¬7ÊÇÁÙ°²£¬1ÊÇËη½
  						Msg2Player("Bang héi chiÕm thµnh BiÖn Kinh chØ cã thÓ ghi danh phe Kim!")
  						SubWorld = nOldSubWorld
  						return
  					end
  				else
  					SubWorld = nOldSubWorld
  					return
  				end
  			end
  		end
  	end
  	
  	local mem_song, mem_jin = bt_checkmemcount_balance()
  	if (mem_song == nil or mem_jin == nil) then
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return
  	end
  	
  	if	bt_checkmem_for_guozan() == 0 then
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return
  	end
  	
  	MapId = BT_GetGameData(GAME_MAPID);
  	
  	if (MapId > 0) then
  		idx = SubWorldID2Idx(MapId);
  		
  		if (idx < 0) then
  			Say("PhÝa tr­íc cã vÊn ®Ò kh«ng thÓ tham gia chiÕn tr­êng tèng kim.",0)
  			SignMapId = SubWorldIdx2ID(SubWorld);
  			BattleId = BT_GetGameData(GAME_BATTLEID);
  			print("ERROR !!!Battle[%d]Level[%d]'s BattleMap[%d] and SignMap[%d] Must In Same Server!", BattleId, BT_GetGameData(GAME_LEVEL),MapId, SignMapId); 
  			SubWorld = nOldSubWorld
  			return
  		end
  		--tinhpn20100804: IPBonus
  		if (GetTask(TASKID_COUNT_X2TONGKIM) == 1) then
  			SetTask(TASKID_COUNT_X2TONGKIM, 0)
  			SetTask(TASKID_RECIEVE_BONUS_TK, 1)
  		else
  			SetTask(TASKID_RECIEVE_BONUS_TK, 0)
  		end
  		
  		--By: NgaVN
  		--Kiem tra nguoi choi truoc khi join vao mission
  		local nRet = tbVNG2011_ChangeSign:CheckChangeSign();
  		local nTimeNow = tbVNG2011_ChangeSign:GetTimeNow()
  		if ( nRet ~= 1 ) then
  			Say(format("Thêi gian ghi danh cßn <color=red>%d <color=red> phót.", nTimeNow));
  			SubWorld = nOldSubWorld
  			return
  		end
  
  
  		SubWorld = idx;
  		BT_SetData(PL_SERIESKILL, 0)
  		SetTask(TV_SERIESKILL_REALY,0)
  		BT_SetData(PL_BATTLECAMP, bt_ncamp)
  		JoinMission(BT_GetGameData(GAME_RULEID), bt_ncamp)
  		local SubWorld = OldSubWorld;
  		SubWorld = nOldSubWorld
  		return
  	else
  		Say("PhÝa tr­íc cã vÊn ®Ò kh«ng thÓ tham gia chiÕn tr­êng tèng kim.", 0);
  	end
  	SubWorld = nOldSubWorld
  end;
  
  function bt_wantjin()
  		Say("Ng­¬i quyÕt ®Þnh gia nhËp phe kim sao? Kh«ng thÓ ®æi phe cho tíi lÇn ®¹i chiÕn sau.",2, "Ta ®ång ý./bt_joinjin", "§Ó ta suy nghÜ ®·./bt_oncancel");
  end;
  
  function bt_wantsong()
  		Say("Ng­¬i quyÕt ®Þnh gia nhËp phe tèng sao? Kh«ng thÓ ®æi phe cho tíi lÇn ®¹i chiÕn sau.´",2, "Ta ®ång ý./bt_joinsong", "§Ó ta suy nghÜ ®·./bt_oncancel");
  end;
  
  function bt_joinsong()
  	local nWorld,_,_ = GetWorldPos();
  	local nOldSubWorld = SubWorld
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)	
  	BT_SetData(PL_BATTLEID, BT_GetGameData(GAME_BATTLEID))
  	BT_SetData(PL_BATTLESERIES, BT_GetGameData(GAME_BATTLESERIES))
  	BT_SetData(PL_ROUND,BT_GetGameData(GAME_ROUND))
  	BT_SetData(PL_KEYNUMBER, 0)
  	BT_SetData(PL_BATTLEPOINT, 0)
  	SetTask(1017, 0)
  	SetTask(TV_SERIESKILL_REALY,0)
  	BT_SetData(PL_BATTLECAMP, 0)
  	Msg2Player("ChiÕn tr­êng th«ng b¸o:chiÕn dÞch míi b¾t ®Çu,toµn bé ®iÓm tÝch lòy cña trËn tr­íc sÏ bÞ xãa bá?")
  	Msg2Player("Hoan nghªnh ng­¬i gia nhËp chiÕn tr­êng!")
  
  	--Storm ¼Óng­êiÌôÕ½
  	say_index = 2
  	storm_ask2start(1)
  	SubWorld = nOldSubWorld
  end;
  
  function bt_joinjin()
  	local nWorld,_,_ = GetWorldPos();
  	local nOldSubWorld = SubWorld
  	SubWorld = SubWorldID2Idx(nWorld)	
  	BT_SetData(PL_BATTLEID, BT_GetGameData(GAME_BATTLEID))
  	BT_SetData(PL_BATTLESERIES, BT_GetGameData(GAME_BATTLESERIES))
  	BT_SetData(PL_ROUND,BT_GetGameData(GAME_ROUND))
  	BT_SetData(PL_KEYNUMBER, 0)
  	BT_SetData(PL_BATTLEPOINT, 0)
  	SetTask(1017, 0)
  	SetTask(TV_SERIESKILL_REALY,0)
  	BT_SetData(PL_BATTLECAMP, 0)
  	Msg2Player("ChiÕn tr­êng th«ng b¸o:chiÕn dÞch míi b¾t ®Çu,toµn bé ®iÓm tÝch lòy cña trËn tr­íc sÏ bÞ xãa bá?")
  	Msg2Player("Hoan nghªnh ng­¬i gia nhËp chiÕn tr­êng!")
  
  	--Storm ¼Óng­êiÌôÕ½
  	say_index = 3
  	storm_ask2start(1)
  	SubWorld = nOldSubWorld
  end;
  
  function bt_oncancel()
  
  end
  
  function bt_checkmemcount_balance()
  	local mapid = BT_GetGameData(GAME_MAPID);
  	if (mapid > 0) then
  		if (SubWorldID2Idx(mapid) >= 0) then
  			oldSubWorld = SubWorld
  			SubWorld = SubWorldID2Idx(mapid)
  			local mem_song = GetMSPlayerCount(BT_GetGameData(GAME_RULEID), 1)
  			local mem_jin = GetMSPlayerCount(BT_GetGameData(GAME_RULEID), 2)
  			SubWorld = oldSubWorld
  			
  			-- ¹úÕ½Ëνð ÌØÊâµÄng­êiÊýƽºâ´¦Àí		
  			if BT_GetGameData(GAME_BATTLEID) == 2 then
  				if (bt_ncamp == 1 and mem_song >= BALANCE_GUOZHAN_MAXCOUNT) or (bt_ncamp == 2 and mem_jin >= BALANCE_GUOZHAN_MAXCOUNT) then
  					 -- ng­êiÊý³¬¹ý100ng­êiÏÞÖÆ£¬¼ÌÐøÍùÏÂÖ´ÐУ¬ÏÞÖÆng­êiÊý²î5ng­êi
  				else
  					 -- ng­êiÊý䳬¹ýÏÞÖÆ£¬ºöÂÔ5ng­êi²î¶î£¬Ö±½ÓÔÊÐí½øng­êi
  					return mem_song, mem_jin
  				end
  			end
  			
  			if (bt_ncamp == 1 and (mem_song - mem_jin) >= BALANCE_MAMCOUNT ) then
  				Say("Tr­íc m¾t phe ta binh lùc lµ:<color=yellow>"..mem_song.."ng­êi<color>Phe ®Þch lµ:<color=yellow>"..mem_jin.."ng­êi<color>c¸ch biÖt ®· v­ît qu¸<color=red>"..BALANCE_MAMCOUNT.."ng­êi<color>víi binh lùc nµy qu©n ta ®· thøa søc dÑp ®èi ph­¬ng råi. ng­¬i h·y quay l¹i sau ®i!", 0)
  				return
  			elseif (bt_ncamp == 2 and (mem_jin - mem_song) >= BALANCE_MAMCOUNT ) then
  				Say("Tr­íc m¾t phe ta binh lùc lµ:<color=yellow>"..mem_jin.."ng­êi<color>Phe ®Þch lµ:<color=yellow>"..mem_song.."ng­êi<color>c¸ch biÖt ®· v­ît qu¸<color=red>"..BALANCE_MAMCOUNT.."ng­êi<color>víi binh lùc nµy qu©n ta ®· thøa søc dÑp ®èi ph­¬ng råi. ng­¬i h·y quay l¹i sau ®i!", 0)
  				return
  			else
  				return mem_song, mem_jin
  			end
  		end
  	end
  	Say("PhÝa tr­íc cã vÊn ®Ò kh«ng thÓ vµo chiÕn tr­êng b©y giê.", 0);
  	return nil
  end
  
  -- ¹úÕ½Ëνð¶Ô½øng­êiµÄÍæ¼Ò×ö½øÒ»²½µÄ¼ì²é 1:·ÅÐÐ 0:²»Èýøng­êi
  function bt_checkmem_for_guozan()
  	
  	-- ·Ç¹úÕ½ËνðÖ±½Ó·ÅÐÐ
  	if BT_GetGameData(GAME_BATTLEID) ~= 2 then
  		return 1;
  	end
  	
  	-- ֮ǰÒѾ­Í¨¹ý¼ì²é£¬²Î¼ÓÁËÕ½ÒÛ£¬²»±ØÔÙ¼ì²éÁË
  --	if (BT_GetGameData(GAME_KEY) == BT_GetData(PL_KEYNUMBER) and BT_GetData(PL_BATTLECAMP) == bt_ncamp) then
  --		return 1;
  --	end
  	
  	local szCityOwner_LinAn		= GetCityOwner(7);	-- ÁÙ°²µÄÕ¼Áì°ï»á
  	local szCityOwner_Bianjin	= GetCityOwner(4);	-- ã꾩µÄÕ¼Áì°ï»á
  	local szMyTong				= GetTongName();	-- ×Ô¼ºµÄ°ï»á
  	
  	-- Õ¼³Ç°ï»áÊý¾Ý´íÎó
  	if szCityOwner_LinAn == "" or szCityOwner_Bianjin == "" or szCityOwner_LinAn == szCityOwner_Bianjin then
  		Say("LÇn nµy kh«ng cho quèc chiÕn x¶y ra.", 0);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ͨ¹ý°ï»áµÄÉí·Ý½øng­êi
  	if (szMyTong == szCityOwner_LinAn and bt_ncamp == 1) or (szMyTong == szCityOwner_Bianjin and bt_ncamp == 2) then
  		return 1;
  	end
  
  	-- ¼éϸ
  	if (szMyTong == szCityOwner_LinAn and bt_ncamp == 2) or (szMyTong == szCityOwner_Bianjin and bt_ncamp == 1) then
  		Say("§Þch nh©n gi¸n ®iÖp ®· trµ trén vµo doanh. mau ®i lïng b¾t.", 0);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ¼ì²éÉíÉϵÄÁîÅÆ
  	local nCount_song = CalcItemCount(3, 6, 1, 2057, -1);
  	local nCount_jin = CalcItemCount(3, 6, 1, 2058, -1);
  	
  	if nCount_song == 0 and nCount_jin == 0 then
  		Say("Song ph­¬ng giao chiÕn ph¶i cã hiÖp ®Þnh cña 2 n­íc míi ®­îc tiÕn hµnh.", 0);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ÉíÉÏÓбð¹úµÄÁîÅÆ
  	if (nCount_jin ~= 0 and bt_ncamp == 1) or (nCount_song ~= 0 and bt_ncamp == 2) then
  		Say("§Þch nh©n gi¸n ®iÖp ®· trµ trén vµo doanh. mau ®i lïng b¾t.", 0);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ¼ì²é½ðÇ®
  	if (GetCash() < 3000) then
  		Say("Muèn tham gia chiÕn tr­êng cÇn cã 3000 l­îng.", 0)
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ¿Û³ýÁîÅÆ
  	local bPay = 0;
  	
  	if bt_ncamp == 1 then
  		bPay = ConsumeItem(3, 1, 6, 1, 2057, -1); 
  	elseif bt_ncamp == 2 then
  		bPay = ConsumeItem(3, 1, 6, 1, 2058, -1); 
  	end
  	
  	if bPay ~= 1 then
  		Msg2Player("KhÊu trõ lÖnh bµi thÊt b¹i.");
  		return 0;
  	end
  	
  	-- ÔÊÐíͨ¹ý
  	return 1;
  end
  nó đấy, báo danh ở khu vực tống kim bạn nhá. Ko phải ở đại ý nhá.
  Khách viếng thăm hãy cùng hoivegame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. The Following 2 Users Say Thank You to hoivegame For This Useful Post:

  duynguyenjx (10-09-16), tuananhc1 (06-04-15)

 7. #16
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  413
  Thanks
  209
  Thanked 45 Times in 28 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  thấy script nó ko biết sửa chổ nào để trung cấp và sơ cấp vào đc, nghi nghi cái id map 325 mà ko biết
  ai làm đc chỉ phát tks
  Khách viếng thăm hãy cùng trungjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #17
  Thành Viên hoangthuyit's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  141
  Thanks
  55
  Thanked 9 Times in 9 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  sẵn tiện cho mình hỏi mở chức năng công thành linux o đâu vậy mấy bạn
  Khách viếng thăm hãy cùng hoangthuyit xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #18
  Thành Viên jenko01's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  43
  Thanks
  2
  Thanked 65 Times in 31 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Chào các bạn,

  Mình vào Chiến trường Tống Kim không được, tích vào NPC Mộ binh quan, yêu cầu cần có Phong Vân Chiêu Binh Lệnh.
  Mình có add Phong Vân Chiêu Binh Lệnh vào Kỳ Trân Các, chuột phải dùng không có tác dụng.

  Mong các bạn, giải đáp khắc phục lỗi giúp mình vào được Chiến trường Tống Kim.

  [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng jenko01 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. #19
  Thành Viên kenlucky2000's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  226
  Thanks
  131
  Thanked 16 Times in 15 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  Trích dẫn Gửi bởi jenko01 [Only registered and activated users can see links. ]
  Chào các bạn,

  Mình vào Chiến trường Tống Kim không được, tích vào NPC Mộ binh quan, yêu cầu cần có Phong Vân Chiêu Binh Lệnh.
  Mình có add Phong Vân Chiêu Binh Lệnh vào Kỳ Trân Các, chuột phải dùng không có tác dụng.

  Mong các bạn, giải đáp khắc phục lỗi giúp mình vào được Chiến trường Tống Kim.

  [Only registered and activated users can see links. ]
  Cùng câu hỏi, không biết chiến trường cao cấp nằm ở đâu và xem time ở vậy mấy bác.
  Khách viếng thăm hãy cùng kenlucky2000 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #20
  Vi phạm quy định David_Linh_97's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2012
  Bài viết
  253
  Thanks
  77
  Thanked 25 Times in 24 Posts

  Ðề: Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

  cho mình hỏi. sao TK đánh không có điểm vậy
  Khách viếng thăm hãy cùng David_Linh_97 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [KT] Trung Tâm Giải Đáp Thắc Mắc Về Kiếm Thế Server
  Bởi nghichtu91 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 797
  Bài viết cuối: 03-07-19, 08:26 PM
 2. [JX] Trung Tâm Giải Đáp Thắc Mắc Về JX SERVER
  Bởi giangleloi trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 2227
  Bài viết cuối: 30-10-18, 04:25 PM
 3. [JX] Chuyển server linux VNG từ Linux sang máy Thật !!!
  Bởi kenlucky2000 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 24-04-14, 07:44 PM
 4. Server Trung Quốc
  Bởi [S]ocola[S]an trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 22-07-10, 09:10 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:43 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.