PDA

View Full Version : Mình chạy đc game nhưng map không hiện ra.alimutrinh80
31-07-10, 08:00 PM
Minh xài server JX 49 và client full thai hoa. Cài đặt thành công hết, đồng bộ hóa server và client lun. Nhưng khi đăng nhập thì map không hiện ra. Nói chuyện và nhấn dzo mấy cái nút như trang bị, F9 vẫn được. Bạn nào giúp mình xử lý với.
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Còn cái gameserver nó có thông báo file trungsinh.lua bị gì nè
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

zonjkut3
31-07-10, 08:04 PM
bạn vào client-datax,tìm file map.pak
nếu tên là map.pak thì rename lại thành maps.pak
nếu tên là maps.pak thì rename lại thành map.pak

thaihoa91
31-07-10, 08:09 PM
Mún sửa lỗi chỉ bấm F3 F4 dc mà ko hiển thị hình ảnh nhân vật + maps thì chỉnh thế này : Vào thư mục Client --> Vào thư mục data --> Đổi map.pak thành maps.pak và thế là vào game dc thui !

Còn lỗi GameServer.exe báo thì mún cho hết lỗi thì : Vào thư mục --> Vào thư mục Script --> Vào thư mục skill --> Mở file trungsinh.lua lên và xóa tất cả nội dung trong file trungsinh.lua rùi copy đoạn CODE ở dưới vào và save lại là dc !


--Script sever Jx 49
--Fixer: thaihoa91

--µü´úº¯Êý£¬ÓÃÓÚ¼ÆËã¼¼ÄÜÊìÁ ·¶È
--¾ßÌå·½·¨£º
--¸ù¾Ý1¼¶ÊìÁ·¶È£¬Éý¼¶¼ÓËÙ¶È ¬¼¶Êý£¬Öظ´É˺¦´ÎÊý£¬·¶Î £¬¼ÆËã³öÏàÓ¦µÈ¼¶ÊìÁ·¶È
-- SkillExp(i) = Exp1*a^(i-1)*time*range
function SkillExpFunc(Exp0,a,Level,Time,Range)
return Exp0*(a^(Level-1))*Time*Range
end


SKILLS={
kynanghotronhanvat={
lifereplenish_v={{{1,1},{20,15}},{{1,18},{2,18}}},
manareplenish_v={{{1,1},{20,10}},{{1,18},{2,18}}},
},
}
-----------------------------------------------
--Create by yfeng 2004-05-20
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
--¸ù¾Ý2¸öµã£¬ÇóÏßÐκ¯Êýf(x)=k*x+ b
--y= (y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1)+y1
--µ±x2=x1, ÓÐx=c,¸ÃÖ±ÏßÊÇÒ»Ìõ´¹Ö±ÓÚxÖá ÄÖ±Ïß
--ÕâÊÇ¿ÉÒÔÈ¡µÃy=ÈÎÒâÖµ
--Òò´Ë£¬Èç¹ûÒÑÖªÁ½µã(x1,y1),(x2,y2 )¿ÉÇóµÃ¹ý´Ë2µãµÄ
--º¯ÊýΪ£º
function Line(x,x1,y1,x2,y2)
if(x2==x1) then
return y2
end
return (y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1)+y1
end

-----------------------------------------------
--¸ù¾Ý2¸öµã£¬Çó2´ÎÐκ¯Êýf(x)=a*x 2+c
--y= (y2-y1)*x*x/(x2*x2-x1*x1)-(y2-y1)*x1*x1/(x2*x2-x1*x1)+y1
--µ±x1»òÕßx2 < 0 ,y =0
--µ±x2=x1, ÓÐx=c,ÊÇÒ»Ìõ´¹Ö±ÓÚxÖáµÄÖ±Ïß
--ÕâÊÇ¿ÉÒÔÈ¡µÃy=ÈÎÒâÖµ
--Òò´Ë£¬Èç¹ûÒÑÖªÁ½µã(x1,y1),(x2,y2 )¿ÉÇóµÃ¹ý´Ë2µãµÄ
--º¯ÊýΪ£ºextrac
function Conic(x,x1,y1,x2,y2)
if((x1 < 0) or (x2<0))then
return 0
end
if(x2==x1) then
return y2
end
return (y2-y1)*x*x/(x2*x2-x1*x1)-(y2-y1)*x1*x1/(x2*x2-x1*x1)+y1
end

-----------------------------------------------
--¸ù¾Ý2¸öµã£¬Çó-2´ÎÐκ¯Êýf(x)=a*sqrt(x2)+c
--y=(y2-y1)*x/(sqrt(x2)-sqrt(x1))+y1-(y2-y1)/((sqrt(x2)-sqrt(x1))
--µ±x2»òÕßx1<0, y=0,
--µ±x1=x2,ÓÐx=c,ÊÇÒ»Ìõ´¹Ö±ÓÚxÖáµ Ö±Ïß
--ÕâÊÇ¿ÉÒÔÈ¡µÃy=ÈÎÒâÖµ
--Òò´Ë£¬Èç¹ûÒÑÖªÁ½µã(x1,y1),(x2,y2 )¿ÉÇóµÃ¹ý´Ë2µãµÄ
--º¯ÊýΪ£ºextrac
function Extrac(x,x1,y1,x2,y2)
if((x1 < 0) or (x2<0))then
return 0
end
if(x2==x1) then
return y2
end
return (y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1)+y1
end

-----------------------------------------------
--Ãè»æÁ¬½ÓÏß:Link(x,points)
--¸ù¾ÝpointsÌṩµÄһϵÁе㣬Óà ÏàÁÚµÄÁ½¸öµãÃè»æÇúÏß
--return yÖµ
--x ÊäÈëÖµ
--points µã¼¯ºÏ
--ÐÎÈ磺pointsÊÇÐÎÈç{{x1,y1,func=xxx},{x 2,y2,func=xxx},...{xn,yn,func=xxx}}µÄÓ³Éä
function Link(x,points)
num = getn(points)
if(num<2) then
return -1
end
for i=1,num do
if(points[i][3]==nil) then
points[i][3]=Line
end
end
if(x < points[1][1]) then
return points[1][3](x,points[1][1],points[1][2],points[2][1],points[2][2])
end
if(x > points[num][1]) then
return points[num][3](x,points[num-1][1],points[num-1][2],points[num][1],points[num][2])
end

c = 2
for i=2,num do
if((x >= points[i-1][1]) and (x <= points[i][1])) then
c = i
break
end
end
return points[c][3](x,points[c-1][1],points[c-1][2],points[c][1],points[c][2])
end

------------------------------------------------------
--¼¼ÄÜÉ趨¸ñʽÈçÏ£º
--SKILLS={
-- ¼¼ÄÜÃû³Æ= {
-- ħ·¨ÊôÐÔ= {
-- [1]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [2]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [3]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- }£¬
-- ħ·¨ÊôÐÔ= {
-- [1]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [2]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [3]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- }£¬
-- ¡£¡£¡£¡£¡£
-- }£¬
-- ¼¼ÄÜÃû³Æ= {
-- ħ·¨ÊôÐÔ= {
-- [1]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [2]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [3]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- }£¬
-- ħ·¨ÊôÐÔ= {
-- [1]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [2]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- [3]={{¼¶±ð,ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬{¼¶±ð£¬ ÊýÖµ£¬ÇúÏß}£¬¡£¡£¡£¡£}£¬
-- }£¬
-- ¡£¡£¡£¡£¡£
-- }£¬
-- ¡£¡£¡£¡£¡£
--}
--È磺
--SKILLS={
-- Sanhuan-taoyue={
-- physicsenhance_p={
-- [1]={{1,50},{20,335}},--ħ·¨ÊôÐÔphysicsenhance_p²ÎÊý1£¬1¼¶ ʱΪ35£¬20¼¶Ê±Îª335£¬ÇúÏß²»Ì £¬Ä¬ÈÏÏßÐÎ
-- [2]={{1,0},{20,0}},
-- },--ûÓÐ[3]£¬±íʾħ·¨ÊôÐÔphysicsenhance_p²ÎÊ ý2£¬Ä¬ÈÏΪÈκÎʱºò¶¼ÊÇ0
-- lightingdamage_v={
-- [1]={{1,65},{20,350}},
-- [3]={{1,65},{20,350}},
-- }
-- }
--}
--ÒÔÉÏÃèÊö¼¼ÄÜ¡°Èý»·Ì×Ô¡±µ Äħ·¨ÊôÐÔºÍÊýÖµ
-----------------------------------------------------------
--º¯ÊýGetSkillLevelData(levelname, data, level)
--levelname£ºÄ§·¨ÊôÐÔÃû³Æ
--data£º¼¼ÄÜÃû³Æ
--level£º¼¼Äܵȼ¶
--return£ºµ±¼¼ÄÜÃû³ÆΪdata£¬¼¼ÄÜ µÈ¼¶Îªlevel
-- ʱµÄħ·¨ÊôÐÔlevelnameËùÐèÇóµÄ ý¸ö²ÎÊýµÄ¾ßÌåÖµ
-----------------------------------------------------------
function GetSkillLevelData(levelname, data, level)
if(data==nil) then
return ""
end
if(data == "") then
return ""
end
if(SKILLS[data]==nil) then
return ""
end
if(SKILLS[data][levelname]==nil) then
return ""
end
if(SKILLS[data][levelname][1]==nil) then
SKILLS[data][levelname][1]={{0,0},{20,0}}
end
if(SKILLS[data][levelname][2]==nil) then
SKILLS[data][levelname][2]={{0,0},{20,0}}
end
if(SKILLS[data][levelname][3]==nil) then
SKILLS[data][levelname][3]={{0,0},{20,0}}
end
p1=floor(Link(level,SKILLS[data][levelname][1]))
p2=floor(Link(level,SKILLS[data][levelname][2]))
p3=floor(Link(level,SKILLS[data][levelname][3]))
return Param2String(p1,p2,p3)
end;


function Param2String(Param1, Param2, Param3)
return Param1..","..Param2..","..Param3
end;

alimutrinh80
31-07-10, 08:16 PM
Thanks thaihoa. Về nhà sẽ làm thử