PDA

View Full Version : coi giúp em cái script pik sai mà ko bjk sữa :(benop001
14-07-10, 08:20 PM
if (GetName(123456)) then
SayEx("Vui Len Di");
else
Talk(1,"","Khong phai 123456 khong dc noi chuyen")
end
end;


nhờ pác sandaru mà vjk dc nhui đó mấy pác sữa giúp em^:)^^:)^^:)^

[S]ocola[S]an
14-07-10, 08:23 PM
SayEx dùng sai:|:|:|:|:|:|:|:|

benop001
14-07-10, 08:39 PM
sai cho~ na`o chĩnh dùm em đi em gà lắm

benop001
14-07-10, 10:03 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

thaihoa91
14-07-10, 11:06 PM
Ko hỉu Code mún nói gì + code thiếu wá !

Cho tui bít nội dung yêu cầu viết cái gì !

benop001
14-07-10, 11:47 PM
cai script na`y vjk de chi cho 1 NV duy nhất nc dzoi NPC

thaihoa91
15-07-10, 07:17 AM
cai script na`y vjk de chi cho 1 NV duy nhất nc dzoi NPC

Bạn nên tham khảo startup_remix.lua trong các Server mới share !

benop001
15-07-10, 02:08 PM
khong hũi jì về file đó mới vjk cái này mà sever Muop V1.0 ko có mấy cái na`y
Include("\\Script\\global\\sourcejx49.lua");
Include("\\script\\cacsukien\\tong_kim\\monter_tongkim.lua")
Include("\\script\\Global\\monter\\monter_reborn.lua")
Include("\\script\\manager.lua")
Include("\\script\\Global\\monter\\map_npc.lua")
Include("\\script\\Global\\monter\\get_monter.lua")
Include("\\script\\Global\\trap\\trap.lua")
Include("\\Script\\cacsukien\\bosshk\\boss.lua");
Include("\\script\\GM.lua")
Include("\\script\\Global\\ban.lua")
Include("\\script\\cacsukien\\tangkiem\\swordmain.lua")


server = 0
function main()
if server == 0 then
print("\n")
print("````````````````````````Starting Up```````````````````````````")
print("|---------------- Server DAI HOI ANH HUNG ---------------|")
print("|------------------- <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> -----------------|")
print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>.....Checking Bug.....<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Loading Script<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
print("============Waiting for Completed Startup Script==============")
print("\n")
StartUp_Server49()
TongKim_Start()
tangkiem_npc()
npc_trap()
print("|-----------------<Tong Kim NPC: Completed>------------------|")
print("\n")
more_than()
bossabout()
print("|-----------------<Starting Tong Kim Timer>------------------|")
print("|-----------------<Load Scrips Hoang Tat 100%>---------------|")
print("|-------------<Va Bay Gio Dang Nhap De Thuong Thuc>----------|")
print("|------GameServer Goc Lay Tu JX-49 Cua DNT Va Cai Tien-------|")
print("|-----------Server Tong Hop Tu JX49 Va JX V5.0---------------|")
print("|------<Neu Phat Hien Bug Thi Lien He CLBGAMESVN.COM>--------|")
print("|-------<De Chung Toi Giup Ban Khac Phuc Loi BUG Ay>---------|")
print("|--------------<Source Full Lay Tu KingSoft >----------------|")
print("|-----------<Hang Noi Dia Duoc San Xuat Tu VN>---------------|")
print("|------<Server PHONG HOA LIEN THANH developed by notfile>----|")
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
print("|---------------<Khi Post Server Nho De Ten Nguon>-----------|")
print("|------------------< Server DAI HOI ANH HUNG >--------------|")
print("|-----CCCCCCCC----L----------BBBBBB--------------------------|")
print("|----C------------L----------B-----B-------------------------|")
print("|---C-------------L----------BBBBBB----CLBGAMESVN.COM--------|")
print("|---C-------------L----------B-----B-----Forum Private Server|")
print("|----C------------L----------B------B---G--------------------|")
print("|-----CCCCCCCC----LLLLLLLL---BBBBBBB-------------------------|")
print("|_______________Last Server Of Version 2.0___________________|")
print("|___________________The End of StartUp ______________________|")
print("|_________________________________________________ ___________|")
server = 1
else
DoiThoai()
end
end;


function StartUp_Server49()
npc_talk()
print("============== NPC In Ba Lang Huyen is get in ================")
ComingSoon()
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|-----------Sorry DNT Vi Chinh Sua GS Chua Xin Phep----------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|------------------------<DONE>------------------------------|")
--print("|--------------<Ngon ngu lap trinh Lua, C++>-----------------|")
end;

TENADMIN = {{"[Admin]",99},{"[GM]Hip",99},{"BaByShhhh",99},{"",99},{"",99},{"",99}}

function AdminGame()
for i = 1,getn(TENADMIN) do
if GetName() == TENADMIN[i][1] and TENADMIN[i][2] == 99 then
return 1
end
end
end;

function DoiThoai()
player = GetPlayerCount()
if AdminGame() == 1 then
manager()
else
SayEx({"Chao mung den voi the gioi Vo Lam Truyen Ky <bclr=pink>DAI HOI ANH HUNG<bclr>.\nVui long lien he notfile neu co thac mac: <color=green>fone : 01666099129<color> de xem huong dan choi game.\nTrong game hien nay dang co <bclr=red>"..player.."<bclr> GAMER.","Thoat./Exit"})
end
end;

function more_than()
curidx = SubWorld
idx = SubWorldID2Idx(1);
if idx == -1 then
Msg2Player("Khong the thuc hien vi Maps chua mo")
return
end
SubWorld = idx;
OpenMission(1);
StartMissionTimer(1,1,60*18);
end;

function testdieukien()
SayEx({"lam di","Luu IP ban./luuipban","Kiem tra xem./thunghiemban","Thoat./Exit"})
end;

function luuipban()
BanIP()
end;

Viet nhiêu đây thôi được hem

[S]ocola[S]an
15-07-10, 02:27 PM
Ý anh Hòa nói là xem chỗ nỳ nè


function DoiThoai()
player = GetPlayerCount()
if AdminGame() == 1 then
manager()
else

benop001
15-07-10, 02:40 PM
Ý anh Hòa nói là xem chỗ nỳ nè


function DoiThoai()
player = GetPlayerCount()
if AdminGame() == 1 then
manager()
else

noi thật em ko hũi mình vjk cái này dzo con NPC là được à

kinkina2009
15-07-10, 05:50 PM
function main()
if GetName() == "BeNop1" then
Say("Admin: Nhan trang bi",2,"Test/test","Thoat./no")
else
Talk(1,"","Nguoi khong phai admin")
end
end;
function no()
end
function test()
Talk(1,"","Test ma")
end

kinkina2009
15-07-10, 05:53 PM
1 cách nữa đó là dùng mảng, lợi ích có thể kiểm tra nhiều admin 1 lúc


TENADMIN = {{"[Admin]",99},{"[GM]Hip",99},{"BaByShhhh",99},{"",99},{"",99},{"",99} }
function AdminGame()
for i = 1,getn(TENADMIN) do
if GetName() == TENADMIN[i][1] and TENADMIN[i][2] == 99 then -- nếu tên admin có trong danh sách list TENADMIN thì thực hiện hàm
return 1 -- trả về giá trị 1 để sau này dễ check
end
end
end;

sau khi đã có đoạn code trên thì việc còn lại là check cái return đó
function main()
if AdminGame() == 1 then

Say("Admin: Nhan trang bi",2,"Test/test","Thoat./no")
else
Talk(1,"","Nguoi khong phai admin")
end
end;

benop001
15-07-10, 09:41 PM
Thanks Pác Kinina 2009 :) ...............................

benop001
15-07-10, 09:41 PM
2 cái thanks lun =))=))=))=))=))=))

sangpronhat
16-07-10, 01:53 AM
function main()
if GetName()=="TEN NGUOI CHOI" then
Msg2Player("Hello !") --- or Say("Talk Main",n,"Talk 1/Function1","Talk 2/Function2",....,"Talk 3/Functionn")
else
Msg2Player("Ban khong phai nguoi ta can noi chuyen !")
end--if
end--function

sangpronhat
16-07-10, 01:58 AM
1 cách nữa đó là dùng mảng, lợi ích có thể kiểm tra nhiều admin 1 lúc


TENADMIN = {{"[Admin]",99},{"[GM]Hip",99},{"BaByShhhh",99},{"",99},{"",99},{"",99} }
function AdminGame()
for i = 1,getn(TENADMIN) do
if GetName() == TENADMIN[i][1] and TENADMIN[i][2] == 99 then -- nếu tên admin có trong danh sách list TENADMIN thì thực hiện hàm
return 1 -- trả về giá trị 1 để sau này dễ check
end
end
end;

sau khi đã có đoạn code trên thì việc còn lại là check cái return đó
function main()
if AdminGame() == 1 then

Say("Admin: Nhan trang bi",2,"Test/test","Thoat./no")
else
Talk(1,"","Nguoi khong phai admin")
end
end;Ông còn nhớ mý cái script của VNG ông d0ua7 tui không có cí cấu trúc hay nhém ^^

VD :


ten_nguoi_choi = function TEN()
name=GetName()
return name
end

function main()
Msg2Player("Ten nguoi choi "..ten_nguoi_choi)
end

cáy nỳ khá gọn hơn cái phải gọi nhiều function :D :)>-:)>-

kinkina2009
16-07-10, 08:43 AM
có mấy cái của VNG nếu biết áp dụng sẽ sử dụng rất OK ^^

songhung
16-07-10, 01:53 PM
if (GetName(123456)) then
SayEx("Vui Len Di");
else
Talk(1,"","Khong phai 123456 khong dc noi chuyen")
end
end;


nhờ pác sandaru mà vjk dc nhui đó mấy pác sữa giúp em^:)^^:)^^:)^

Sai 2 cái
GetName(123456) -> Hình như là GetName("123456") thì phải.Chuổi phải bỏ trong ""
SayEx("Vui Len Di")
-> Cái này sai o đâumi2nh bniet
Minh chỉ xai Say thoi
Say("Vui len di",0)

if (GetName()=="123456)"then
Say("Vui Len Di",0);
else
Talk(1,"","Khong phai 123456 khong dc noi chuyen")
end
end;